ระบบส่งข้อความเตือนอัตโนมัติในโปรแกรมบัญชี

Charming Work Flow เป็นระบบแสดงข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ใช้งานต่างๆที่กำลังเปิดใช้โปรแกรมอยู่ เพื่อให้เกิดขบวนการทำงานที่ต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ เช่น เพื่อพนักงานขายขอให้อนุมัติวงเงิน ก็ส่งข้อความไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่ออนุมัติแล้วก็ส่งข้อความกลับมายังพนักงานขายคนนั้นทันที เป็นต้น โดยระบบงานในส่วนอื่นๆก็เป็นเช่นเดียวกันนี้ ทำให้ระบบงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนการเดินเอกสารและขั้นตอนการประสารงานภายใน ทำให้เกิดความรวดเร็วในจัดการขาย การจัดสินค้า และการส่งมอบสินค้า ทำให้ไม่ติดขัดในการทำงานในบางขั้นตอนที่เกิดจากพนักงานคนนั้นไม่รับรู้งานที่ต้องทำ

ขั้นตอนต่างๆที่เป็นไปโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างได้ เช่น

1.พนักงานขายออกใบเสนอราคา -> แสดงข้อความขออนุมัติ -> ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติรับรู้และอนุมัติ -> อนุมัติแล้วส่งข้อความกลับมายังพนักงานขาย -> พนักงานขายพิมพ์ใบเสนอคารา

2.พนักงานขายออกใบสั่งจัดสินค้า -> แสดงข้อความไปยังคลังสินค้า -> พนักงานคลังรับรู้ -> พนักงานคลังจัดสินค้าเสร็จแล้ว -> ส่งข้อความไปยังพนักงานออกบิลขาย -> เกิดเป็นเอกสารติดวงเงิน -> ส่งข้อความไปขออนุมัติวงเงิน -> ผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินรับทราบและอนุมัติ -> ส่งข้อความกลับมายังผู้ขออนุมัติ

3.พนักงานขายออกใบจองสั่งซื้อล่วงหน้า -> แสดงข้อความไปยังฝ่ายจัดซื้อ -> ฝ่ายจัดซื้อออกใบสั่งซื้อ -> เมื่อสินค้ามาออกใบรับสินค้า -> ส่งข้อความให้พนักงานขายทราบ -> กันสต็อกจองให้ลูกค้าอัตโนมัติ

4.พนักงานขายออกใบจองสั่งผลิต -> แสดงข้อความไปยังฝ่ายผลิต -> ฝ่ายผลิตออกใบสั่งผลิต -> เมื่อผลิตเสร็จแล้วออกใบรับสำเร็จรูป -> ส่งข้อความให้พนักงานขายทราบ -> กันสต็อกจองให้ลูกค้าอัตโนมัติ เป็นต้น