คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม

 ระบบ Drilling Down

สามารถ Drilling Down ไปดูข้อมูลจากปลายทางย้อนกลับไปยังต้นทางได้ เช่น จากระบบ MIS,จากรายงานต่างๆ Drilling Down ไปยังหน้าจอรายวัน ได้เป็นต้น 

 Document Flow

สามารถตรวจสอบตั้งแต่เอกสารต้นทาง เช่น ใบเสนอราคา ว่าได้ทำรายการถึงขั้นตอนไหนแล้ว เช่น ออกใบสั่งขาย/ออกใบกำกับ/รับชำระหนี้/เช็คผ่าน แล้ว เป็น Flow ให้เห็นเส้นทางเป็นต้น

 Charming Workflows

 เป็นระบบที่จะช่วยให้การทำงานแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อพนักงานบันทึกขายติดวงเงินโปรแกรมจะพักเอกสารไว้เพื่อขออนุมัติพร้อมกับส่ง Message ไปยังผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วโปรแกรมก็จะส่ง Message กับมายังเจ้าของบิลขายนั้นๆให้รับทราบได้ทันที

 ฟอร์มเอกสาร

 ในหน้าจอรายวันสามารถกำหนดฟอร์มได้หลายๆฟอร์มและสามารถสั่งพิมพ์พร้อมกันได้หลายฟอร์มพร้อมๆกัน

การกำหนดเครดิตในการขาย

สามารถกำหนดได้หลายรูปแบบ เช่น ถ้าซื้อในช่วงวันที่ 115 ให้เครดิต 7 วัน ถ้าซื้อในช่วงวันที่ 1631 ให้วันครบกำหนดลงวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 2 เดือน

มีระบบ MIS ในแต่ละโมดุล

เช่นในหน้าจอขาย พนักงานขายสามรถดูประวัติการขายสินค้าของลูกค้าแต่ละรายได้ทันที สามารถกดดูเครดิต กดดูโปรโมชั่นของสินค้า กดดูประวัติเช็คของลูกค้าได้ เป็นต้น

 กลุ่มเอกสารรายวัน

ในหน้าจอรายวันสามารถกำหนดกลุ่มเอกสารได้หลายๆกลุ่ม เพื่อแยกกัน Running เอกสารตามรูปแบบต่างๆ และใน 1 รายวัน สามารถแยกผูก post บัญชีแยกประเภทให้แตกต่างๆกันได้

อนุมัติ/ปิดเอกสาร

สามารถกำหนดให้ได้ว่าเอกสารต่างๆจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนถึงจะอ้างอิงและพิมพ์ได้ เช่นใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น
สามารถปิดเอกสารที่ไม่ต้องการอ้างอิงอีกแล้วได้ เช่นใบสั่งซื้อที่ไม่ต้องการรับสินค้าอีกแล้วเป็นต้น
สามารถกำหนดให้ต้องขออนุมัติเอกสารติดวงเงินตั้งแต่ใบสั่งจอง,ใบสั่งขาย,บันทึกขายสินค้า เป็นต้น

Option อื่นๆ

สามารถกำหนดให้โปรแกรมแตกหน่วยนับอัตโนมัติ
เฉลี่ยส่วนลดรับท้ายบิลกลับไปยังต้นทุนสินค้ารายตัวในบิลได้อัตโนมัติ
กำหนดให้มีการเตือนสินค้าที่ขายต่ำกว่าทุนได้
สามารถกำหนดให้ระบบทำงานแยกสาขากันชัดเจนทั้งคลัง ,บัญชี,กลุ่มเอกสาร,การ Running บิล เป็นต้น
ฯลฯ

 ระบบเตือนต่างๆ

สามารถข้อความเตือนของแต่ละลูกค้าเมื่อบันทึกข้อมูลรายวัน
เตือนเมื่อเข้าโปรแกรม เช่นพนักงานที่ทำเรื่องเช็ค ก็กำหนดให้เตือนเช็คถึงกำหนดเมื่อเปิดใช้โปรแกรมได้
เตือนเมื่อมีการบันทึกใบสั่งซื้อสินค้าสินค้าซ้ำกับเจ้าหนี้รายเดิม เป็นต้น

ความคุ้มค่าในการลงทุนกับ Smile Account

ภาษาที่ใช้เขียน

C# .NET,XML Web Services (ด้วยภาษาสมัยใหม่นี้ทำให้โปรแกรม Smile Account มีจุดเด่นบางอย่างที่โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาเก่าๆไม่สามารถทำได้)

สถาปัตยกรรม

MultiTier Application (เป็นสถาปัตยกรรมที่แก้ไขปัญหาคอขวดของ Client/Server)

ออกแบบติดตั้ง Server ระดับ Enterprise

สามารถแยกเครื่อง Application Server ออกเป็นหลายๆเครื่อง และแยกออกจาก Database Server ได้ เช่น Application Server SRV1 สำหรับ Client ที่สาขาที่ออนไลน์เข้ามา Application Server SRV2 สำหรับ Client ในวง LAN ที่สำนักงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล

ฐานข้อมูล

MS.SQL Server Express (Free) (ฐานข้อมูลที่ไม่แนะนำ MS.Access มีปัญหาความไม่เสถียร,FoxPro มีปัญหาเรื่อง reindex บ่อยๆ)

การสำรองข้อมูล

สามารถตั้งเวลาให้ทำการสำรองข้อมูลได้อัตโนมัติ

Import/Export

มีเมนูให้นำเข้า/ส่งออกข้อมูลไป Excel,หรือโอนไปฐานข้อมูลอีกบริษัท,หรือส่งในรูปแบบ Html,PDF,Text File ได้

การเชื่อมต่อเครือข่ายย่อย (ออนไลน์สาขา)

ผ่าน Internet (ADSL), Leased line (http port 80) (ออนไลน์โดยโปรแกรมเองไม่ผ่านโปรแกรมอื่นๆ)
รับส่งข้อมูลด้วยมาตรฐาน XML Web Service
เข้ารหัสข้อมูลและบีบอัดข้อมูลก่อนการรับ/ส่ง

ความปลอดภัยฐานข้อมูล

แยก User ของโปรแกรมกับ User ของฐานข้อมูล ,การเชื่อมต่อระหว่างสาขามีการเข้ารหัส

การประมวลผล

อยู่ที่เครื่อง Application Server ทั้งหมด

การติดตั้งโปรแกรมและการ Upgrade

ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่อง Server และเครื่องลูก ส่วนการ Upgrade จะทำที่เครื่อง Server ที่เดียว ส่วนเครื่องลูกจะ Upgrade ตามอัตโนมัติ

หน้าจอการใช้งาน

Multi task, Navigator Bar หน้าจอที่เปิดไว้จะแสดงเป็นแท็บให้ User เห็นได้ง่าย

การขยายระบบเพื่อรองรับการอิมพลีเมนท์  ตามความต้องการของลูกค้า

สามารถเพิ่ม User Field เพื่อใส่ข้อมูลเฉพาะของตนเองได้ทุกหน้าจอ
สามารถเพิ่ม/แก้ไขรายงานต่างๆของโปรแกรมได้เอง
สามารถเพิ่ม/แก้ไขกราฟต่างๆของโปรแกรมได้เอง
สามารถกำหนดได้ว่า Field นี้ใครแก้ไขได้บ้าง
สามารถแก้ไขฟิวเจอร์หน้าจอค้นหาต่างๆของโปรแกรมได้เอง
สามารถกำหนดบังคับการบันทึก Field ข้อมูลได้เอง (Request Field)
เพิ่มเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลของหน้าจอรายวันต่างๆได้เอง
เพิ่มเงื่อนไขในการสั่งพิมพ์รายงานได้เอง
แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลในแต่ละหน้าจอให้ฟรี! (Data Model)
สามารถนำเข้า/ส่งออกข้อมูลของรายงานไปยัง Excel,Html,PDF,Text File ได้

ส่วนอื่น ๆ

 • ระบบ Workflow automate message ช่วยประสานงานในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว
 • สามารถปรับแต่งบางโมดุลของโปรแกรมให้เข้ากับธุรกิจเฉพาะของลูกค้าได้โดยตรง
 • สามารถปรับแต่งแก้ไข Option ของโปรแกรมให้ตรงตามการใช้งานของธุรกิจได้
 • ขึ้นระบบได้ง่ายด้วยการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน มี Step ในการกำหนดค่าเบื้องต้นที่จำเป็นจึงช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการดำเนินงาน
 • ลดความยุ่งยากในการ Upgrade โปรแกรมด้วยระบบ Click once เทคโนโลยีที่เครื่องลูกข่ายจะ Upgrade โปรแกรมตามแม่ข่ายอัตโนมัติ
 • ทีมบริการมีระบบบริการผ่าน Remote Desktop ที่จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างทันที รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทาง
 • โปรแกรมสามารถใช้ได้กับทุก Version ของ Windows ทั้ง Windows Server และ Windows Desktop ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ Upgrade ตาม Version ของ Windows
 • โปรแกรมสามารถใช้ได้กับ MS SQL Server 2005 Express Edition ซึ่งเป็น ฟรี License เก็บข้อมูลได้ 4 GB ทำให้ไม่ต้องซื้อฐานข้อมูลเพิ่มเติม
 • โปรแกรม Smile Account ได้ออกแบบการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเป็นแบบ Concurrent เปรียบเทียบได้กับเรา Search ข้อมูลใน Google เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็จะหยุดเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลทันที ทำให้ประหยัด License ของ MS.SQL Server เป็นอย่างมาก
 • ขณะที่เครื่องลูกข่ายกำหนดคีย์ข้อมูล เช่นกำลังบันทึกใบเสนอราคา เครื่องแม่ข่าย เกิดไฟดับแล้วบูตเครื่องขึ้นมาใหม่ เครื่องลูกข่ายสามารถคีย์ข้อมูลต่อได้ทันที ดังนั้น Smile Account จึงเหมาะกับระบบออนไลน์ระหว่างสาขาแบบ Real-time ผ่าน Internet,Adsl เป็นที่สุด
 • เพิ่มความรวดเร็วในการเปิดบิลขายเพราะมีระบบช่วยขายที่รวดเร็วพร้อมระบบ MIS ในหน้าจอที่จะช่วยในการเจรจาต่อรองในการขายกับลูกค้าครบได้อย่างครบคัน และมีระบบค้นหาสินค้าที่ง่ายรวดเร็วสะดวก